Шаблоны Joomla 2.5 здесь: http://joomla25.ru/shablony/

Діяльність студентської навчально-наукової лабораторії

 

На всіх етапах розвитку цивілізації особлива роль завжди належала обдарованим особистостям, які завдячуючи своїй здатності творення інновацій були головним рушієм прогресу суспільства у всіх сферах його життєдіяльності. Двадцять перше століття, позначене стрімким оновленням техніки й технологій та інтелектуалізацією праці, піднімає роль такої людини на нову висоту, актуалізуючи її значення як провідника цінностей інформаційної епохи та запоруки процвітання держави. Адже в сучасному світі динамічність поступу будь-якої країни безпосередньо залежить від можливості обдарованих членів суспільства реалізувати власний потенціал на користь свого народу: талановита молодь – це майбутня еліта, політичні лідери та успішні бізнесмени, відомі науковці та митці. В кінцевому підсумку, вона – добробут і гордість держави, її шанс посісти гідне місце на міжнародній арені.

Розвиток творчої особистості є одним із першочергових завдань освіти. У сьогоднішніх умовах реформування вищої освіти в Україні, її стійкої орієнтації на європейську систему освіти та входження в Болонський процес відбувається постійний перегляд змісту, методів та форм організації навчальної діяльності студентів у вищому навчальному закладі. Концепція ступеневої (багаторівневої) підготовки фахівців у вищих навчальних закладах визнає науково-дослідну роботу студентів одним із пріоритетних напрямків у підготовці висококваліфікованих спеціалістів. Для сучасного фахівця у галузі особливо важливо орієнтуватися в потоці наукової інформації, оволодівати теоретичними фундаментальними знаннями як основою професійної діяльності, а також уміти застосувати ці знання практично. Науково-дослідна робота студентів – це інтелектуальна праця, спрямована на придбання знань, умінь і навичок. Серед основних завдань науково-дослідної роботи зі студентами-філологами є такі:

 • формування інтересу до наукової творчості, навчання методиці самостійного розв’язання науково-дослідницьких завдань;
 • розвиток інтелектуальної сфери, творчого мислення та самостійності;
 • виявлення обдарованої студентської молоді, використання творчого й інтелектуального потенціалу обдарованих студентів для розв’язання актуальних проблем філологічної науки;
 • підготовка із найбільш здібних студентів резерву науково-педагогічних і наукових кадрів університету.

Формування майбутніх студентів-філологів як дослідників вимагає пошуку нових видів роботи, нових шляхів розвитку їх пізнавальної активності та інтелектуальних здібностей. Однією з ефективних форм організації науково-дослідної діяльності студентів Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка, що сприяє розвитку обдарованої молоді, є участь у студентській навчально-науковій лабораторії, яка активно функціонує при кафедрі міжкультурної комунікації.

Студентська навчально-наукова лабораторія є структурним підрозділом кафедри міжкультурної комунікації ННІ іноземної філології ЖДУ імені Івана Франка, головною метою якої є:

 • інтенсифікація студентських наукових досліджень у ННІ іноземної філології та підвищення якості підготовки майбутніх фахівців у галузі англійської філології;
 • сприяння розвитку науково-дослідної та організаційної активності студентської молоді шляхом ініціювання, проведення та координації теоретичних та прикладних наукових досліджень в галузі лінгвістики;
 • організація участі студентів в конкурсах студентських наукових робіт, студентських наукових конференціях, предметних олімпіадах;
 • використання та впровадження визначних студентських досягнень у практику навчального процесу ННІ іноземної філології;
 • створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів та надання їм всебічної допомоги;
 • формування особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом.

Пріоритетним завданням студентської навчально-наукової лабораторії є створення необхідних умов для формування та розвитку науково-дослідницької компетенції молодих науковців, студентів-філологів. Науковий пошук студентів в межах діяльності навчально-наукової лабораторії здійснюється як в рамках навчального процесу, так і в позанавчальний час в таких магістральних напрямах:

 1. науково-дослідницька діяльність;
 2. науково-організаційна діяльність;
 3. науково-інформаційна діяльність;
 4. науково-педагогічна діяльність;
 5. науково-допоміжна діяльність та ін.:

З метою:

 • сприяння проведенню студентських наукових досліджень у галузі лінгвістики у межах загальнокафедральної наукової теми «Проблеми розвитку і функціонування мовних систем у полікультурному просторі»;
 • розробка тематики та здійснення наукового керівництва курсовими та дипломними роботами для одержання освітньо-кваліфікаційного рівнів „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр” з актуальних проблем сучасної лінгвістики у межах визначеної тематики;
 • залучення студентів до участі в роботі проблемних груп з актуальних проблем лінгвістики;
 • залучення студентів до участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт;
 • підготовки студентів до участі у вузівських, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах;
 • надання всебічної допомоги студентам у підготовці наукових статей та тез доповідей за матеріалами власних досліджень;
 • залучення обдарованих студентів до розробки та втілення наукових проектів кафедри.
 • забезпечення умов для оволодіння студентами вміннями та навичками дослідницької роботи та застосування набутих знань на практиці в процесі вивчення базових лінгвістичних дисциплін;
 • підготовки студентів до проведення самостійних наукових досліджень у галузі лінгвістики у межах навчальної дисципліни  «Основи наукових досліджень»;
 • підготовки студентів-переможців І туру предметної олімпіади  до участі у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови у межах факультативу кафедри «Виконання олімпіадних завдань»;
 • підготовки студентів до участі в академічних програмах обміну;
 • розробки підручників, навчальних посібників, рекомендацій щодо організації науково-дослідної роботи студентів та підготовки студентів до предметної олімпіади з англійської мови.
 • проведення відкритих засідань студентських  проблемних груп кафедри міжкультурної комунікації;
 • проведення І туру предметної олімпіади з англійської мови на базі ННІ іноземної філології та відбір кандидатів для участі у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови;
 • організації та проведення щорічної Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Сучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації»;
 • організація вузівських науково-практичних конференцій і науково-практичних семінарів для студентів і молодих дослідників;
 • видання щорічної збірки наукових робіт студентів за матеріалами Всеукраїнської наукової студентської конференції «Сучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації»;
 • проведення щорічних зустрічей-консультацій зі студентами випускних курсів та магістратури з питань підготовки та захисту дипломних робіт;
 • сприяння участі студентів-членів лабораторії у наукових студентських конференціях різного рівня як в університеті, так і поза його межами;
 • розповсюдження інформації серед студентів ННІ іноземної філології про перспективні проекти, гранти, стажування, наукові конференції;
 • організація та розвиток міжвузівського та міжнародного наукового та культурного співробітництва.

Види діяльності студентської навчально-наукової лабораторії визначаються завданнями, які лабораторія покликана вирішувати. Основним методом діяльності лабораторії є тісна співпраця викладачів кафедри міжкультурної комунікації та студентів, що виконують наукові дослідження під їхнім керівництвом.

Така різноманітність форм науково-дослідної роботи студентів створює можливості для кожної молодої людини знайти себе, розвивати власні дослідницькі інтереси, творче мислення, знайти можливість для самореалізації.

Види діяльності студентської навчально-наукової лабораторії визначаються завданнями, які лабораторія покликана вирішувати. Основним методом діяльності лабораторії є тісна співпраця викладачів кафедри міжкультурної комунікації та студентів, що виконують наукові дослідження під їхнім керівництвом.

 

Загальне керівництво лабораторією здійснюють:

 • керівник лабораторії – завідувач кафедри міжкультурної комунікації, к. філол. н., доц. Жуковська В.В.;
 • заступник керівника лабораторії – відповідальний за організацію студентської наукової роботи на кафедрі міжкультурної комунікації, викладач Черниш О.А.;
 • відповідальний за міжнародні зв’язки – к. філол. н., доц. Андрушенко О.Ю.;
 • секретар лабораторії – старший лаборант Татуревич Н.С.

Наукове керівництво студентською науково-дослідною роботою здійснюється провідними науковцями кафедри міжкультурної комунікації, кандидатами філологічних наук, доцентами.

До складу навчально-наукової лабораторії входять студенти 3-6 курсів ННІ іноземної філології, які залучені до роботи в проблемних групах кафедри міжкультурної комунікації, а також здійснюють науково-дослідні проекти під керівництвом доцентів кафедри.

Снять квартиру посуточно. Быстро снять посуточно квартиру в казани. Снять однокомнатную квартиру посуточно. Помощь в получении ипотеки. Удобное получение ипотеки в сбербанке. Что нужно для получения ипотеки. Отопление частного дома. Как сделать отопление частный дом схема. Частный дом монтаж отопления. Восстановление жесткого диска. Быстрое восстановление информации с жесткого диска. Восстановление данных жесткого диска программа. Кредит с плохой историей. Быстрые кредиты онлайн с плохой историей. Срочный кредит с плохой историей. В какой сервер играть в WOW. Топ world of warcraft серверы. Wow серверы pandaria. Круглопалочный станок чертежи. Круглопалочный станок купить дешево. Самодельный круглопалочный станок. Кредит на покупку квартиры. На долго взять кредит на квартиру. Кредит на покупку квартиры.