Шаблоны Joomla 2.5 здесь: http://joomla25.ru/shablony/

КАФЕДРА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

 

Кафедра міжкультурної комунікації була створена 7 вересня 2009 р. шляхом реорганізації кафедр англійської мови й англійської філології та перекладу імені проф. Д.І. Квеселевича Навчально-наукового інституту іноземної філології. У вересні 2014 р. у зв'язку з приєднанням кафедри методики викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики до кафедри міжкультурної комунікації новоутворена кафедра отримала назву кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики.

Пріоритетними напрямками діяльності кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики є належне забезпечення викладання теоретичних і практичних дисциплін, закріплених за кафедрою, навчально-видавнича діяльність та науково-дослідна робота. Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 17 викладачів, з них 1 кандидат наук, професор, 12 кандидатів наук, доцентів та 4 викладачі. Усі викладачі є професіоналами високого рівня, творчими особистостями й талановитими педагогами, для яких головними принципами науково-педагогічної діяльності виступають постійне вдосконалення фахової компетенції та активна взаємодія викладача і студента. 

З часу заснування кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Жуковська В.В., яка є автором більше 40 наукових та навчально-методичних праць, здійснює наукові розвідки в галузі конструкційної граматики, корпусної лінгвістики, лінгвостатистики, стилістики та працює над питаннями методології організації і проведення наукових досліджень у сфері лінгвістики.

На даний час в аспірантурі ЖДУ ім. І. Франка за спеціальністю 10.02.04 – германські мови навчаються викладачі кафедри Черниш О.А., Шморгун К.В., Матушевська Н.В., Кхеліл Л.І., Кузьменко О.Ю., Татуревич Н.С..

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

Навчально-методична робота кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики спрямована на вдосконалення навчального процесу, його належне навчально-методичне забезпечення, підвищення якості викладання навчальних дисциплін із залученням інноваційних освітніх технологій. На сьогоднішній день колектив кафедри забезпечує викладання більше 30 дисциплін для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” денного і заочного відділень Навчально-наукового інституту іноземної філології, а також для студентів центру післядипломної освіти та довузівської підготовки ЖДУ імені Івана Франка.

Зважаючи на новітні тенденції та вимоги до вищої освіти в Україні, всі дисципліни кафедри викладаються з урахуванням компетентнісного й міжкультурного підходів, активним використанням мультимедійних технологій і відкритого освітньо-інформаційного потенціалу мережі Інтернет, що сприяє підвищенню якості освіти та реалізації її практичної складової. Крім традиційних для факультетів іноземної філології дисциплін (стилістика основної іноземної мови, історія основної іноземної мови, вступ до германського мовознавства, готська мова, лінгвокраїнознавство, лексикологія), викладачі кафедри викладають курси з таких актуальних напрямків сучасної лінгвістичної науки як теорія міжкультурної комунікації, теорія мовленнєвої комунікації, корпусна лінгвістика, соціолінгвістика та інш. Кафедра також забезпечує викладання курсів з методики навчання іноземних мов у середній і вищій школі, організацію та проведення педагогічної практики студентів 4-го і 5-го курсів денного та заочного відділень у середній школі, викладання сучасних інформаційних технологій тощо.

 

ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ:

Напрям підготовки: 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська)

 1. Практичний курс основної іноземної мови (англійська)
 2. Практичний курс третьої іноземної мови (французька)
 3. Вступ до германського мовознавства
 4. Основи наукових досліджень
 5. Лінгвокраїнознавство країн, мова яких вивчається (основна іноземна мова)
 6. Історія основної іноземної мови
 7. Основи теорії мовленнєвої комунікації
 8. Стилістика основної іноземної мови
 9. Основи академічного письма
 10. Соціолінгвістика
 11. Методика викладання іноземних мов
 12. WEB-технології навчання

 

Спеціальність: 7.02030302 Мова і література (німецька)*.

Додаткова спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)*

 1. Практичний курс третьої іноземної мови (французька)
 2. Лінгвокраїнознавство країн, мова яких вивчається (друга іноземна мова)
 3. Теоретичний курс другої іноземної мови
 4. Лінгвокраїнознавство країн, мова яких вивчається (третя іноземна мова)
 5. Граматика функціональних стилів

 

Спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)*.

Додаткова спеціальність: 7.02030302 Мова і література (німецька)*

 1. Практичний курс основної іноземної мови (англійська)
 2. Практичний курс третьої іноземної мови (французька)
 3. Теорія міжкультурної комунікації
 4. Лінгвокраїнознавство країн, мова яких вивчається (третя іноземна мова)
 5. Граматика функціональних стилів
 6. Навчання іноземної мови у профільній школі
 7. Навчання мови і культури

 

Спеціальність: 8.02030302 Мова і література (англійська)*

 1. Корпусна лінгвістика
 2. Готська мова
 3. Основи академічного письма
 4. Методика викладання іноземної мови у вищому навчальному закладі

 

Післядипломна освіта

Спеціальність: 7.02030302 Мова і література (англійська)*

 1. Практика іноземної мови
 2. Практична граматика
 3. Стилістика
 4. Історія іноземної мови
 5. Лінгвокраїнознавство
 6. Шкільний курс іноземної мови з методикою викладання

 

Спеціальність: 8.18010020 Управління навчальним закладом

 1. Практичний курс іноземної мови

 

Аспірантура

10.02.04 – германські мови

 1. Стилістика
 2. Вступ до германського мовознавства
 3. Корпусна лінгвістика

Усі навчальні дисципліни кафедри забезпечені навчально-методичними комплексами, які укладені та укомплектовані відповідно до чинних вимог Міністерства освіти і науки України. Кожен навчально-методичний комплекс містить навчальну і робочу програми дисципліни, навчально-методичне забезпечення лекційного курсу, інструктивно-методичні матеріали до семінарських/практичних занять, методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, матеріали для здійснення модульного та підсумкового контролю (пакети аудиторних та позааудиторних модульних контрольних робіт, комплексних контрольних робіт, комп’ютерні тести, питання та завдання до заліку/ екзамену) та ін. На кафедрі розроблено тематику курсових та дипломних робіт, яка безпосередньо пов’язана з науковою темою кафедри та торкається актуальних проблем сучасної теоретичної і прикладної лінгвістики в аспекті міжкультурної комунікації.

З метою підвищення якості і доступності освіти на рівні європейських стандартів та забезпечення студентів якісними вітчизняними посібниками викладачами кафедри було підготовлено низку навчально-методичних публікацій з теоретичних і практичних лінгвістичних дисциплін. Деякі посібники отримали гриф Міністерства освіти і науки України й рекомендовані для використання у вищих навчальних закладах:

2014 р.

 1. Соловйова Л.Ф., Сніховська І.Е. Теорія сучасної англійської мови. Навчально-методичний посібник / Соловйова Л.Ф., Сніховська І.Е. – Житомир: “Графіум”, 2014. – 232 с. (13,49 др. арк.)
 2. Тарабріна Н. А., Черниш О. А. Jazz Up Your English! Практикум. Том 1 / Н. А. Тарабріна, О. А. Черниш. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 209 с. (10,2 др. арк.)
 3. Папіжук В.О., Лісова Ю.О., Цюник Г.М. Le Français en deux ans. Французька мова: посібник-практикум для студентів 3 курсу ННІ іноземної філології. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 92 с. (11,5 др. арк.)

2013 р.

 1.  Жуковська В. В. Вступ до корпусної лінгвістики: навчальний посібник / В. В. Жуковська – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 140 с. (9,4 др. арк.)
 2. Жуковська В. В., Соловйова Л. Ф., Гаращук Л. А. Activities That Work. Методичний посібник / В. В. Жуковська, Л. Ф. Соловйова, Л. А. Гаращук – 2-е видання, виправлене. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 284 с. (16,51 др. арк.)
 3. Рудик І.М. Sociolinguistics (Соціолінгвістика): навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Житомир: Графіум, 2013. – 45 c. (3 др. арк.)
 4. Рудик І.М. Academic Writing (Основи академічного письма): навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Житомир: Графіум, 2013. – 48 с. (2,5 др. арк.)
 5. Рудик І.М., Гирин О.В. Vocabulary Booster: навчально-методичний посібник з практичного курсу англійської мови для студентів 4 курсу факультетів іноземних мов. – Житомир: Графіум, 2013. – 97 с.
 6. Шиленко О. А., Тарабріна Н. А., Черниш О. А. Jazz Up Your English! Практикум / О. А. Шиленко, Н. А. Тарабріна, О. А. Черниш. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 364 с. (21,2 др. арк.)

2012 р.

 1. Жуковська В. В. , Савчук І.І. , Андрушенко О. Ю., Петранговська Н. Р. Інструктивно-методичні матеріали до державного екзамену з англійської мови та методики її викладання. Освітньо-кваліфікаційний рівень ²бакалавр²/ Уклад. В. В. Жуковська, І. І. Савчук, О. Ю. Андрушенко, Н. Р. Петранговська – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2012. – 47 с. (2,79 др. арк.)
 2. Жуковська В.В., Соловйова Л.Ф., Самойлюкевич І.В., Гаращук Л.А. Інструктивно-методичні матеріали до державного екзамену з англійської мови та методики її викладання. Освітньо-кваліфікаційний рівень ²спеціаліст² / Уклад. В. В. Жуковська, Л. Ф. Соловйова, І. В. Самойлюкевич, Л. А. Гаращук – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2012. – 55 с. (3,25 др. арк.)
 3. Жуковська В.В., Гайнулліна О.О. Тематичний англо-український словник фразеологічних одиниць на позначення рис характеру людини: Укладач: О.О. Гайнулліна (за заг. ред. к.філол. н., доц. В.В. Жуковської): Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 100 с. (5,8 др. арк.)
 4. The World of Cinema: Посібник-практикум. / Укладачі Л.А. Гаращук, Т.М. Онопрієнко, І.В. Кузнєцова, Л.Г. Котнюк, Л.М. Чумак, О.В. Малярчук. – Видання друге, виправлене – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 224 с. (13,1 др. арк.)
 5. Папіжук В. О. Français (Французька мова): Посібник-практикум. – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2012. – 164 с. (7,8 др. арк.)

2011 р.

 1. Жуковська В.В. Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту дипломних робіт з лінгвістичних дисциплін (для студентів Навчально-наукового інституту іноземної філології освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр") – Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2011. – 76 с. ( 4,4 др. арк.)
 2. Жуковська В.В., Соловйова Л.Ф., Гаращук Л.А. Activities that work: Методичний посібник / В.В.Жуковська, Л.Ф. Соловйова, Л.А. Гаращук – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 216 с. (12,56 др. арк.)
 3. Євченко В.В., Сидоренко С.І. Ш. Бронте. Джен Ер. Книга для читання англійською мовою / Технологія роботи з текстом і філологічний коментар Віри Євченко, Сергія Сидоренка. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 616 с. (35,80 др. арк.) (з грифом МОН України)
 4. Гаращук Л.А. Ways of Improving English: Посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 148 с. (8,6 др. арк.)
 5. Рудик І.М. Practical English Course: навчальний посібник для студентів 4 курсу факультетів іноземних мов. – Житомир: ЖДУ, 2011. – 77 с. (9 др. арк.) (з грифом МОН України)
 6. Комунікативні стратегії: підруч. для студ. вищ. навч. заклад. // Левицький А.Е., Набережнєва Т.Є., Поворознюк Р.В., Рудик І.М., Сидоренко С.І., Скрильник С.В., Трищенко І.В., Чеснокова Г.В., Якуба В.В.. – Київ: Логос, 2011. – 351 с. (43,9 др. арк.) (з грифом МОН України)
 7. Словник термінів міжкультурної комунікації (українська, російська, англійська та німецька мови) / А.Е. Левицький, Р.Є. Пилипенко, Л.В. Калініна [та ін.]; за ред. А.Е. Левицького. // Левицький А.Е., Пилипенко Р.Є., Калініна Л.В., Борисенко Н.Д., Ваховська Л.Ф., Гарбузова Г.О., Головня А.В., Гонта І.А., Гусар М.В., Дорофєєва М.С., Калінін В.О., Ковальова Т.П., Павличко О.О., Рудик І.М., Савчук І.І., Святюк Ю.В., Сидоренко С.І., Соколовська С.Ф., Шурма С.Г.– К.: Логос, 2011. – 263 с. – бібліогр.: с. 248-263(16,3 др. арк.) (з грифом МОН України)
 8. Савчук І.І. Теорія міжкультурної комунікації: працюємо самостійно. Навчальний посібник. – К.: Логос, 2011. – 127 с. (7,4 др. арк.) (з грифом МОН України)

2010 р.

 1. Жуковська В.В. Основи теорії та практики стилістики англійської мови: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2010. – 240 с. (14 др. арк.) (з грифом МОН України)
 2. Жуковська В.В. Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту курсових робіт з лінгвістичних дисциплін (для студентів Навчально-наукового інституту іноземної філології освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр") – Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2010. – 48 с. ( 2,79 др. арк.)
 3. Андрушенко О.Ю. Вступ до германського мовознавства. Житомир: ЖДУ, 2010. – 178 с. (10,3 др. арк.) (з грифом МОН України)

2009 р.

 1. Савчук І.І. Основи теорії мовленнєвої комунікації: Навчальний посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ імені І.Франка, 2009. – 84с. (5 др. арк.) (з грифом МОН України)
 2. Гаращук Л.А. Enjoy Practising Phonetics. Навчальний посібник з практичної фонетики для студентів факультету іноземних мов / Укладачі Гаращук Л.А., Левицький А.Е. Видання 2-е, виправлене. – Житомир: Редакційно-видавничий центр ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 259 с. (15 др. арк.) (з грифом МОН України)

 

Викладачі кафедри активно співпрацюють з освітніми видавництвами. Так, доц. Євченко В.В. є одним з авторів серії посібників для читання англійською мовою видавництва “Нова книга”: “Use classic literature to learn English”. Принциповою відмінністю навчальних посібників цієї серії є технологія роботи з текстом, яка спрямована на навчання розуміння літературного тексту у сукупності його змістових, художньо-стилістичних, соціокультурних і мовних параметрів і представлена комплексом вправ і завдань та філологічним коментарем. Запропонована технологія спрямована на максимальне розкриття мовного, стилістичного, прагматичного та соціокультурного потенціалу літературного твору, на формування усіх основних компонентів комунікативної компетенції: мовного, мовленнєвого, соціокультурного. Вперше в Україні в посібниках цієї серії передбачається формування умінь критичного мислення в умовах аргументативного дискурсу на основі положень загальної теорії аргументації. Серія включає такі посібники:

 1. У. Коллінз. Місячний камень. Книга для читання англійською мовою/ Філологічна і методична обробка тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, довідкові матеріали і коментар В. В. Євченко, С.І. Сидоренко. – Вінниця: Нова Книга, 2007. – 728 с. (з грифом МОН). – 45,5 др. ар.
 2. Л. М. Монтгомері, Анна з Грін Гейбл: Книга для читання англійською мовою для студентів факультетів іноземних мов і філологічних факультетів/ обробка тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, довідкові матеріали і філологічний коментар В. В. Євченко, С.І. Сидоренко. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 400 с. (з грифом МОН). – 25,57 др. ар.
 3. Ш. Бронте. Джен Ер. Книга для читання англійською мовою/ Технологія роботи з текстом і філологічний коментар Віри Євченко, Сергія Сидоренка. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 616 с. (з грифом МОН). – 35,80 др. ар.
 4. Крісті А. Справа багатої жінки. Вісім оповідань. Книга для читання англійською мовою для студентів факультетів іноземних мов і філологічних факультетів/ Адаптація, методична обробка тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, примітки В. В. Євченко, С.І. Сидоренко. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 259 с. (з грифом МОН). – 17, 25 др. ар
 5. Банкнота у мільйон фунтів стерлінгів. Короткі оповідання американських авторів. Книга для читання англійською мовою для студентів факультетів іноземних мов і філологічних факультетів/ Адаптація, методична обробка тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, примітки В. В. Євченко, С.І. Сидоренко. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 199 с. (з грифом МОН). – 17, 25 др. ар.
 6. У. С. Моем “Театр” Книга для читання англійською мовою/ Методична і філологічна обробка тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, довідкові матеріали і філологічний коментар В. В. Євченко, С.І. Сидоренко. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 360 с. (з грифом МОН). – 22, 5 др. ар.

З 2012-2013 рр. навчального року студенти ННІ іноземної філології отримали можливість вивчати третю іноземну мову – французьку. Викладачі кафедри (к. пед. н., ст. викл. Папіжук В.О., к. філол. н. Лісова Ю.О., викл. Цюник Г.М.) забезпечують викладання дисциплін “Практичний курс третьої іноземної мови” та “Лінгвокраїнознавство країн, мова яких вивчається (третя іноземна мова)” для студентів 3-5 курсів. Для створення належних умов викладання вказаних дисциплін за підтримки дирекції ННІ іноземної філології було обладнано спеціалізований кабінет французької мови, створено електронну бібліотеку навчальних, аудіо- та відео-  матеріалів для самостійної та індивідуальної роботи студентів, а викладачі секції французької мови уклали власний посібник-практикум “Le Français en deux ans”. Студенти з ентузіазмом вивчають третю іноземну мову, про що свідчать не лише їхні академічні досягнення, а й висока активність студентів у позанавчальних заходах з дисципліни. Зокрема, в 2013-2014 навчальному році було проведено тиждень Франкофонії, в рамках якого відбувся конкурс стінгазет та плакатів французькою мовою, вікторина “Що ви знаєте про Францію?”, святковий концерт.

Важливою складовою кафедри з 2014-2015 н.р. стала секція методики викладання англійської мови, яку очолює кандидат педагогічних наук, професор Калініна Л.В. До складу секції входять викладачі колишньої кафедри методики викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики (проф. Калініа Л.В., доц. Петранговська Н.Р. та доц. Щерба Н.С.). Основний напрям діяльності методичного модуля є розробка та впровадження інноваційних технологій навчання іноземної мови в загальноосвітній школі та вищих навчальних закладах. З цією метою в ННІ іноземної філології за активної підтримки проф. Калініної Л.В. діє Центр самопідготовки вчителя іноземної мови, який був відкритий ще у 1995 році як результат плідної співпраці з Британською Радою в Україні та Американським Домом. Центр має потужну матеріально-технічну базу. У своїй роботі викладачі секції методики використовують міжнародний досвід, співпрацюючи з фахівцями Британської Ради, Американського Дому, Корпусу Миру США в Україні.

Методисти кафедри є співавторами державного стандарту України з іноземних мов; програми з країнознавства для спеціалізованої профільної школи; програми з іноземних мов для загальноосвітньої школи та серії підручників з іноземної мови для ЗНЗ “English Smart” 1-7 та “Your English Self” 8-11; методичного посібника у 3-х частинах “Інноваційні технології проведення позакласної роботи для початкової, основної та профільної шкіл”, колективної монографії “Професійно-методична підготовка студентів-філологів у вищому навчальному закладі”. Викладачі методичних дисциплін планомірно публікують наукові праці (монографії та навчальні посібники), спрямовані на забезпечення та підвищення якості навчального процесу у вищій та середній школах:

 1. Щерба Н.С. Стратегічна компетенція у підготовці майбутнього вчителя (на матеріалі англійської мови) // Модуль І: навчально-методичний посібник / [ред. О. Є. Антонова]. – Житомир: Вид-во Житомирського державного університету ім. Івана Франка. – 2009. – 204 с. (12 др. арк.)
 2. Щерба Н.С. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до формування в учнів іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції // Монографія. – Вид-во: "Полісся". – 2010. – 308 с. (17,9 др. арк.)
 3. Щерба Н.С. Художня зарубіжна література в дошкільних навчальних закладах: хрестоматія. – Житомир: «Полісся», – 2013. –  196 c. (11,63 др. арк.)

З 2013 р. проф. Калініна Л.В. у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Британською Радою бере участь у розробці програми підготовки майбутнього вчителя іноземних мов “Вчитель XXI століття”.

Проф. Л. В. Калініна є співавтором національних підручників з англійської мови для середньої школи, низки навчальних посібників та національних програм з іноземних мов для 1-11 класів ЗНЗ, серед яких:

 1. Калініна Л.В. Word on the Street. Навчальний посібник з англійської мови та культури. Частина I / Л.В.Калініна, І.В. Самойлюкевич. - Київ: ФОП Ростунов. – Київ. – 2012. – 66 с. (4,13 др. арк.) (з грифом МОН)
 2. Калініна Л.В. Word on the Street. Навчальний посібник з англійської мови та культури. Частина I / Л.В.Калініна, І.В. Самойлюкевич. - Київ: ФОП Ростунов. – Київ. – 2012. – 58 с. (3,63 др. арк.) (з грифом МОН)
 3. Калініна Л.В. English Smart. Підручник для 1-го класу спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови / Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич. – Київ: Центр навчально-методичної літератури.  – 2012. – 160 с. (13 др. арк.) (з грифом МОН України).
 4. Калініна Л.В. English Smart. Робочий зошит для 1-го класу спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови / Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич. – Київ: Центр навчально-методичної літератури.  – 2012. – 96 с. (7,8 др. арк.) (з грифом МОН України).
 5. Калініна Л.В. Англійська абетка/ Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич. – Київ: Центр навчально-методичної літератури.  – 2012. – 32 с. (2,6 др. арк.) (з грифом МОН України).
 6. Калініна Л.В. Have Fun. Підручник для 1-го класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич. – Київ: Центр навчально-методичної літератури.  – 2012. – 112 с. (9,1 др. арк.)  (з грифом МОН України).
 7. Калініна Л.В. English Smart. Англійська мова: підруч. для 2-го кл. спец. шк. з поглибл. вивч. англ. мови / Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич. – Київ, Центр навч.-метод. л-ри, 2012. – 160 c. (13 др. арк.) (з грифом МОН України).
 8. Калініна Л.В. English. Англійська мова. Підручник для 5 класу для спец. шк. з поглибл. вивч. англ. мови. – / Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич – Київ, «Генеза», 2013. – 258 с. (14,9 др. арк.)
 9. Калініна Л.В. English Workbook 1. Англійська мова: робочий зошит. для 2-го кл. спец. шк. з поглибл. вивч. англ. мови. / Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич – Київ, «Генеза», 2013. – 86 с. (7,15 др. арк.)
 10. Калініна Л.В. English Workbook 2. Англійська мова: робочий зошит. для 2-го кл. спец. шк. з поглибл. вивч. англ. мови. / Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич – Київ, «Генеза», 2013. – 95 с. (7,8 др. арк.)
 11. Калініна Л.В. English Reader 5. Книжка для читання до підручника «Англійська мова. 5 клас» для спец. шк. з поглибл. вивч. англ. мови. – / Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич – Київ, «Генеза», 2013. – 62 с. (5,2 др. арк.)
 12. Калініна Л.В. English Workbook 5. Робочий зошит до підручника «Англійська мова. 5 клас» для спец. шк. з поглибл. вивч. англ. мови. / Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич – Київ, «Генеза», 2013 – 80 с. (5,9 др. арк.)
 13. Калініна Л.В. Teacher’s Guide 5.  Книжка для вчителя  до підручника «Англійська мова. 5 клас» для спец. шк. з поглибл. вивч. англ. мови. – / Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич – Київ, «Генеза», 2013 – 48 с. (2, 79 др. арк.)
 14. Калініна Л.В. Teacher’s Guide 2.  Книжка для вчителя  до підручника «Англійська мова. 2 клас» для спец. шк. з поглибл. вивч. англ. мови. – / Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич – Київ, «Генеза», 2013 – 64 с. (3, 72 др. арк.)
 15. Калініна Л.В. Teacher’s Guide 1.  Книжка для вчителя  до підручника «Англійська мова. 1 клас» для спец. шк. з поглибл. вивч. англ. мови. – / Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич – Київ, Центр навчально-методичної літератури,  2013 – 112 с. (6, 51 др. арк.)
 16. Калініна Л.В. English. Англійська мова. Підручник для 6 класу для спец. шк. з поглибл. вивч. англ. мови. – / Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич – Київ, «Генеза», 2014. – 256 с. (14,9 др. арк.)
 17. Калініна Л.В., Григор’єва Т.Ю., Ґудзь Н.О. та ін.Формування фонологічної компетенції студентів І курсу мовного вузу під час вступно-корективного курсу: навчально-методичний посібник6 у 2-х ч. /Фонетичний портфель студента/ Л.В. Калініна, Т.Ю. Григор’єва, Н.О. Ґудзь, А.В. Соколовська, Л.М. Чумак. – Ч. 2. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 248 с.  (20, 15 др. арк.)
 18. Калініна Л.В., Григор’єва Т.Ю., Ґудзь Н.О. та ін.Формування фонологічної компетенції студентів І курсу мовного вузу під час вступно-корективного курсу: навчально-методичний посібник6 у 2-х ч. Ч. 1 /Книга для викладача/ Л.В. Калініна, Т.Ю. Григор’єва, Н.О. Ґудзь, А.В. Соколовська, Л.М. Чумак. – Ч. 1. – Житомир: «Полісся», 2015. – 248 с.  (20, 15 др. арк.)

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ

Науково-дослідна робота викладацького складу здійснюється в межах кафедральних наукових тем лінгвістичного та методично-педагогічного спрямування: Проблеми розвитку і функціонування мовних систем у полікультурному просторіта “Інноваційні технології навчання іноземної мови у школі та ВНЗ. Наукові інтереси викладачів кафедри охоплюють широке коло проблем теорії міжкультурної комунікації (доц. Савчук І.І.), теорії мовленнєвої комунікації (доц. Савчук І.І., доц. Рудик І.М.), історії англійської мови (доц. Євченко В.В., доц. Андрушенко О.Ю., доц. Гирин О.В., викл. Сидорович Л.Є.), прагмалінгвістики (доц. Рудик І.М.), когнітивної та комунікативної лінгвістики (доц. Савчук І.І., аспір. Черниш О.А., аспір. Матушевська Н.В.), генеративної граматики (доц. Андрукшенко О.Ю.), функціональної граматики (доц. Гирин О.В.), конструкційної граматики (доц. Жуковська В.В.), лінгвостатистики (доц. Жуковська В.В.), корпусної лінгвістики (доц. Жуковська В.В.), аспектології (доц. Соловйова Л.Ф.), лінгвістичної генології (доц. Жуковська В.В., аспір. Черниш О.А.), соціофонетики (доц. Гаращук Л.А.), порівняльної педагогіки (доц. Папіжук В.О.), методики викладання іноземних мов у навчальних закладах (проф. Калініна Л.В., доц. Петранговська Н.Р., доц. Щерба Н.С.), використанні інноваційних онлайн технологій у навчанні іноземної мови (доц. Щерба Н.С.). Науковці кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, “круглих столах”, форумах, тренінгах, виступають рецензентами та опонентами кандидатських дисертацій, висвітлюють результати своїх наукових розвідок у вітчизняних та закордонних фахових виданнях, беруть участь в програмах академічного обміну й виконують грантові програми.

Доценти кафедри Рудик І.М. та Андрушенко О.Ю. пройшли стажування за програмою академічних обмінів імені Фулбрайта у провідних вузах США (Каліфорнійський університет в Берклі (2006-2007 рр.) та Стенфордський університет (2009-2010 рр.)).

У 2010-2011 н.р. к. філол. н., доц. Андрушенко О.Ю. виборола грант Scholarship for Teaching and Learning в Центрально-Європейському університеті для оптимізації роботи студентів з курсу “Вступ до германського мовознавства”.

У 2012 році доц. Жуковська В.В. закінчила дистанційний курс від Орегонського університету “Building Teaching Skills Through the Interactive Web” за підтримки Посольства США в межах E-Teacher Scholarship Program.

У 2011 та 2012 роках за свої наукові досягнення к.філол.наук, доц. Андрушенко Олена Юріївна стала переможцем університетського конкурсу “Науковець року”.

Кафедра міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики є ініціатором та організатором міжкафедральних і міжвузівських науково-практичних семінарів з актуальних питань сучасної лінгвістики та міжкультурної комунікації. Зокрема, у 2011 році кафедрою було проведено 3 семінари (Мова та комунікація в аспекті глобалізації культур; Філологія та педагогіка в історичному вимірі; Проблеми комунікативної лінгвістики: лінгводидактичний аспект), на яких виступили провідні науковці ЖДУ імені Івана Франка та інших вищих навчальних закладів м. Житомира.

У 2012 році кафедра була співорганізатором міжвузівського науково-практичного семінару “Проблеми генеративної граматики та теорії граматикалізації”, в якому взяли участь провідні українські вчені у галузі генеративної граматики (д. філол. н., проф. Буніятова І.Р., д. філол. н., доц. Долгополова Л.А., к. філол. н., доц. Плоткіна М.Г., к. філол. н., доц. Андрушенко О.Ю., к. філол. н., доц. Полховська М.В.).

У 2013 році кафедра провела міжвузівський науково-практичний семінар “Актуальні напрями сучасної лінгвістики”, а також виступила співорганізатором регіонального науково-практичного семінару “Актуальні проблеми використання електронних ресурсів у науково-дослідницькій діяльності майбутніх учителів” та міжкафедрального науково-практичного семінару “Перспективи впровадження он-лайн освіти в університеті”, на якому доц. Жуковська В.В. поділилася досвідом залучення інноваційних он-лайн технологій у викладання теоретичних лінгвістичних курсів “Стилістика основної іноземної мови”, “Корпусна лінгвістика” та “Основи наукових досліджень”.

У 2014 році кафедра провела online семінар “Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов”, в якому взяли участь провідні науковці ЖДУ імені Івана Франка та інших вищих навчальних закладів.

Під керівництвом проф. Л.В.Калініної на кафедрі діє науково-дослідна лабораторія “Проблеми навчання іноземних мов у полілозі культур”. Членами методичної лабораторії є школи та педагогічні коледжі Житомирської області, які активно залучаються до співпраці з науковцями. Щорічно члени лабораторії організовують виїзні засідання в навчальних закладах Житомирщини, на яких обговорюються проведені відкриті заняття, позакласні заходи з іноземної мови, організовуються методичні майстерні з демонстрацією нових технологій навчання іноземної мови. У свою чергу школи – члени лабораторії – запрошуються на методичні семінари, які проводять члени кафедри та зарубіжні консультанти з Американської Ради і Корпусу Миру США в Україні в ННІ іноземної філології.

Члени науково-дослідної лабораторії тісно співпрацюють з Інститутом педагогічних інноваційних технологій (ІПІТ) та лабораторією навчання іноземних мов Інституту педагогіки АПН України. Результатом співпраці стало видання серії електронних підручників: “Країнознавство Великої Британії та США”, “Методика навчання іноземної мови в початковій школі”, “Література Великої Британії та США”. Також підтримують наукові зв’язки з Національним педагогічним університетом ім. Драгоманова (м. Київ); Інститутом інноваційних педагогічних технологій (м. Київ); Чернігівським державним педагогічним університетом ім. Тараса Шевченка; Дніпропетровським університетом економіки та права, а також з іншими вищими навчальними закладами України. Реалізують міжнародну наукову співпрацю з Британською Радою в Україні; Інститутом Ґете у Києві; Американським Домом; Корпусом Миру США в Україні.

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Викладачі кафедри активно підтримують талановиту студентську молодь, яка виявляє бажання проявити себе у науково-дослідній роботі. З метою подальшої інтеграції науки і освіти, залучення студентської молоді до наукового пошуку, реалізації інтелектуального потенціалу, підвищення творчої ініціативи, розширення наукового кругозору студентів, формування у них навичок самостійного дослідження у жовтні 2011 року на кафедрі створено Студентську навчально-наукову лабораторію, основними напрямами роботи якої є:

 • інтенсифікація студентських наукових досліджень у ННІ іноземної філології та підвищення якості підготовки майбутніх фахівців у галузі англійської філології;
 • сприяння розвитку науково-дослідної та організаційної активності студентської молоді шляхом ініціювання, проведення й координації теоретичних і прикладних наукових досліджень в галузі лінгвістики;
 • організація участі студентів у конкурсах студентських наукових робіт, студентських наукових конференціях, предметних олімпіадах;
 • оприлюднення результатів досліджень студентів у збірнику студентських наукових робіт;
 • впровадження визначних студентських досягнень у практику навчального процесу ННІ іноземної філології;
 • створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів та надання їм всебічної допомоги;
 • формування особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом.

 

Загальне керівництво лабораторією здійснюють:

 • керівник лабораторії – завідувач  кафедри міжкультурної комунікації, к. філол. н., доц. Жуковська В.В.;
 • заступник керівника лабораторії – відповідальний за організацію студентської наукової роботи на кафедрі міжкультурної комунікації, к. філол. н., доц. Савчук І.І.;
 • голова студентського активу– студ. Шиманська А.І.;
 • секретар лабораторії – викладач Черниш О.А.

В межах діяльності лабораторії на кафедрі діють постійні студентські проблемні групи з питань лінгвостилістики, комунікативної та когнітивної лінгвістики, семасіології, прагмалінгвістики, історії англійської мови, історичного синтаксису англійської мови, актуальних проблем граматики англійської мови,англійської діалектології, інноваційних технологій навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах, проблем навчання іноземних мов у полілозі культур, використання веб-технологій у ході викладання іноземних мов у середніх і вищих навчальних закладах.

З 2009 року лабораторія щорічно проводить науково-практичну конференцію студентів та молодих науковців, в якій беруть участь студенти ЖДУ імені Івана Франка та інших українських і зарубіжних вузів:

І Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Германські мови: основні напрямки дослідження мови та культури», 2009 р.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов», 2010 р.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців "Сучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов", 2011 р.

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців "Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов", 2012 р.

V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих науковців "Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та навчання іноземних мов в умовах соціокультурної освіти", 2013 р.

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців за міжнародної участі "Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації", 2014 р.

В межах роботи конференції для студентів та викладачів ННІ іноземної філології постійно організовуються науково-практичні семінари та цикли лекцій (“Можливості освіти за кордоном” (2011 р.), за участі представників програми академічних обмінів імені Фулбрайта; “Сучасна література Америки” (2013 р.) за участі стипендіата програми академічних обмінів ім. Фулбрайта PhD М. Джеймса (США); “The Privatization of Education in British Columbia and Alberta and How the Fraser Institute Is Contributing to It” (2014 р.) за участі викладача Пола Бродовея (the University of Alberta, Канада).

Студентські наукові розвідки оприлюднюються в збірниках наукових праць, що видаються за матеріалами проведених конференцій:

 1. Германські мови: основні напрямки дослідження мови та культури: Зб. наук. праць / За заг. ред. В.В. Євченко, Л.Г. Котнюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2009. – 232 с.
 2. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць / За заг. ред.  В.В. Жуковської, О.А. Шиленко – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2010. – 218 с.
 3. Сучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: зб. наук. праць / За заг. ред.  В.В. Жуковської,  І.І. Савчук, Л.Є. Блін. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2011. – 456 с.
 4. Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць / За заг. ред.  В.В.Жуковської, О.А. Черниш – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2012. – 512 с.
 5. Cучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць / За заг. ред. В. В. Жуковської, О. А. Черниш – Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2013. – 588 с.
 6. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць / За заг. ред. В. В. Жуковської, О. А. Черниш – Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, Том 1, 2014. – 410 с.
 7. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць / За заг. ред. В. В. Жуковської, О. А. Черниш – Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, Том 2, 2014. – 336 с.

У 2012 та 2013 рр. лабораторія брала участь у виставці “Сучасні заклади освіти” з проектами “Діяльність студентської навчально-наукової лабораторії в аспекті  формування і розвитку обдарованої особистості” у номінації “Інноваційні технології виявлення, навчання і підтримки розвитку обдарованої молоді” та “Діяльність студентської навчально-наукової лабораторії в аспекті формування і розвитку обдарованої творчої особистості в умовах інноваційного суспільства” у номінації “Інноваційні технології виявлення, навчання і підтримки розвитку обдарованої молоді”. 

 

ВИХОВНА РОБОТА КАФЕДРИ

Викладацький склад кафедри разом з наставниками академічних груп активізує творчу діяльність студентів, заохочуючи їх до участі в позанавчальних освітніх та виховних заходах, що організовуються кафедрою в межах роботи студентської навчально-наукової лабораторії. У своїй навчально-виховній роботі колектив кафедри керується завданням виховання сучасного висококваліфікованого спеціаліста у галузі іноземної філології, здатного до якісної професійної діяльності, творчості та самовдосконалення. За останній час кафедрою було проведено низку заходів, таких як конкурс курсових робіт з англійської філології, конкурс есе до дня вчителя, зустрічі-консультації з працівниками університетської бібліотеки для ознайомлення студентів з особливостями пошуку наукової інформації, виставка творчих доробків студентів, флеш-моби до Дня студента та Дня закоханих.

Таким чином, освітньо-виховна діяльність кафедри міжкультурної комунікації спрямована на підвищення пізнавальної здатності студентів, формування їхньої активної громадянської позиції, створення позитивної мотивації навчання та сприятливого емоційного фону. 

 

СКЛАД КАФЕДРИ

 

ЖУКОВСЬКА Вікторія Вікторівна
завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

КАЛІНІНА Лариса Вадимівна
кандидат педагогічних наук, професор


АНДРУШЕНКО Олена Юріївна
кандидат філологічних наук, доцент

ГИРИН Олег Володимирович
кандидат філологічних наук, доцент

ЄВЧЕНКО Віра Володимирівна
кандидат філологічних наук, доцент

РУДИК Ірина Миколаївна
кандидат філологічних наук, доцент

САВЧУК Інна Іванівна
кандидат філологічних наук, доцент

СОЛОВЙОВА Лариса Федорівна
кандидат філологічних наук, доцент

ЩЕРБА Наталія Сергіївна
кандидат педагогічних наук, доцент

ГАРАЩУК Людмила Анатоліївна
доцент

ПАПІЖУК Валентина Олександрівна
кандидат педагогічних наук, старший викладач

СИДОРОВИЧ Любов Євгенівна
кандидат філологічних наук, викладач

КУЗЬМЕНКО Олена Юріївна
викладач
ЛОЗКО Оксана Вікторівна
викладач
МАТУШЕВСЬКА Наталя Володимирівна
викладач

ТАРАБРІНА Наталія Анатоліївна
викладач
ЧЕРНИШ Оксана Андріївна
викладач
ШМОРГУН Катерина Василівна
викладач
КХЕЛІЛ Олеся Ігорівна
асистент

 

Снять квартиру посуточно. Быстро снять посуточно квартиру в казани. Снять однокомнатную квартиру посуточно. Помощь в получении ипотеки. Удобное получение ипотеки в сбербанке. Что нужно для получения ипотеки. Отопление частного дома. Как сделать отопление частный дом схема. Частный дом монтаж отопления. Восстановление жесткого диска. Быстрое восстановление информации с жесткого диска. Восстановление данных жесткого диска программа. Кредит с плохой историей. Быстрые кредиты онлайн с плохой историей. Срочный кредит с плохой историей. В какой сервер играть в WOW. Топ world of warcraft серверы. Wow серверы pandaria. Круглопалочный станок чертежи. Круглопалочный станок купить дешево. Самодельный круглопалочный станок. Кредит на покупку квартиры. На долго взять кредит на квартиру. Кредит на покупку квартиры.