Шаблоны Joomla 2.5 здесь: http://joomla25.ru/shablony/
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
 
Навчальна робота кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики

 

 

Організацію навчально-методичної роботи кафедри здійснюють шість секцій, що об’єднують викладачів практичних та теоретичних дисциплін:

 • секція викладачів «Практичного курсу основної іноземної мови (англійська)» для студентів 3 курсу напряму підготовки: Філологія*. Мова і література (англійська) (завідувач секції — доц. Гаращук Л. А.);

 • секція викладачів «Практичного курсу основної іноземної мови (англійська)» для студентів 4 курсу напряму підготовки: Філологія*. Мова і література (англійська) (завідувач секції — доц. Гирин О. В.);

 • секція викладачів «Практичного курсу основної іноземної мови (англійська)» для студентів 5 курсу спеціальності: Мова і література (англійська)* (завідувач секції — доц. Л. Ф. Соловйова);

 • секція викладачів теоретичних лінгвістичних дисциплін (завідувач секції — доц. В. В. Жуковська);

 • секція викладачів «Практичного курсу третьої іноземної мови (французька)» для студентів 3-4 курсів напряму підготовки: Філологія*. Мова і література (англійська) (завідувач секції — доц. Папіжук В. О.);

 • секція методики викладання іноземних мов (завідувач секції — проф. Л. В. Калініна).

З 2012-2013 рр. навчального року студенти ННІ іноземної філології отримали можливість вивчати третю іноземну мову — французьку. Викладачі кафедри (к. пед. н., доц. Папіжук В. О., к. філол. н., доц. Лісова Ю. О., викл. Цюник Г. М., викл. Лозко О. В.) забезпечують викладання дисциплін «Практичний курс третьої іноземної мови» та «Лінгвокраїнознавство країн, мова яких вивчається (третя іноземна мова)» для студентів 3-5 курсів. Для створення належних умов викладання вказаних дисциплін за підтримки дирекції ННІ іноземної філології було обладнано спеціалізований кабінет французької мови. Викладачами секції укладено власні посібники-практикуми з французької мови «Le Français en deux ans» (Частина І) і «Le Français en deux ans» (Частина ІІ), розроблено сайт навчально-методичної підтримки дисципліни, вагомою складовою якого є електронна бібліотека навчальних, аудіо- та відео- матеріалів для самостійної та індивідуальної роботи студентів. Студенти з ентузіазмом вивчають третю іноземну мову, про що свідчать не лише їхні академічні досягнення, а й висока активність студентів у позанавчальних заходах з дисципліни, наприклад, в заходах з нагоди святкування Франкофонії.

Важливою складовою кафедри з 2014-2015 н. р. є секція методики викладання англійської мови (проф. Калініа Л. В., доц. Петранговська Н. Р. та доц. Щерба Н. С.). Основний напрям діяльності методичного модуля це розробка та впровадження інноваційних технологій навчання іноземної мови в загальноосвітній школі та вищих навчальних закладах. З цією метою в ННІ іноземної філології за активної підтримки проф. Калініної Л. В. діє Центр самопідготовки вчителя іноземної мови, який був відкритий ще у 1995 році як результат плідної співпраці з Британською Радою в Україні та Американським Домом. Центр має потужну матеріально-технічну базу. У своїй роботі викладачі секції методики використовують міжнародний досвід, співпрацюючи з фахівцями Британської Ради, Американського Дому, Корпусу Миру США в Україні.

Методисти кафедри є співавторами державного стандарту України з іноземних мов; програми з країнознавства для спеціалізованої профільної школи; програми з іноземних мов для загальноосвітньої школи та серії підручників з іноземної мови для ЗНЗ «English Smart» 1-7 та «Your English Self» 8-11; методичного посібника у 3-х частинах «Інноваційні технології проведення позакласної роботи для початкової, основної та профільної шкіл», колективної монографії «Професійно-методична підготовка студентів-філологів у вищому навчальному закладі». Викладачі методичних дисциплін (проф. Калініна Л. В., доц. Щерба Н. С., доц. Петранговська Н. Р.) планомірно публікують наукові праці (монографії та навчальні посібники), спрямовані на забезпечення та підвищення якості навчального процесу у вищій та середній школах.

З 2013 р. проф. Калініна Л. В. у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Британською Радою бере участь у розробці програми підготовки майбутнього вчителя іноземних мов «Вчитель XXI століття». Проф. Л. В. Калініна є співавтором національних підручників з англійської мови для середньої школи, низки навчальних посібників та національних програм з іноземних мов для 1-11 класів ЗНЗ.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН

Навчально-методична робота кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики спрямована на вдосконалення навчального процесу, його належне навчально-методичне забезпечення, підвищення якості викладання навчальних дисциплін із залученням інноваційних освітніх технологій.

Усі навчальні дисципліни кафедри забезпечені навчально-методичними комплексами, які укладені та укомплектовані відповідно до чинних вимог Міністерства освіти і науки України та положення Житомирського державного університету імені Івана Франка. Кожен навчально-методичний комплекс містить навчальну і робочу програми дисципліни, навчально-методичне забезпечення лекційного курсу, інструктивно-методичні матеріали до семінарських/практичних занять, методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, матеріали для здійснення модульного та підсумкового контролю (пакети аудиторних та позааудиторних модульних контрольних робіт, комплексних контрольних робіт, комп’ютерні тести, питання та завдання до заліку/екзамену) та ін. На кафедрі розроблено тематику курсових та дипломних робіт, яка безпосередньо пов’язана з науковими темами кафедри і торкається актуальних проблем сучасної теоретичної і прикладної лінгвістики в аспекті міжкультурної комунікації.

НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ

З метою підвищення якості й доступності освіти на рівні європейських стандартів та забезпечення студентів якісними вітчизняними посібниками викладачі кафедри активно працюють над створенням навчально-методичних доробків. Поєднання творчого потенціалу, наукового досвіду та значних практичних здобутків викладачів кафедри дозволяє забезпечити власними підручниками, посібниками, методичними рекомендаціями та навчально-методичними розробками практично всі дисципліни, які викладаються на кафедрі. Деякі посібники викладачів кафдри отримали гриф Міністерства освіти і науки України й рекомендовані для використання у вищих навчальних закладах:

2015 р.

 • Жуковська В. В., Соловйова Л. Ф., Гирин О. В., та інші Сучасні лінгвістичні студії. Навчальний посібник / О. В. Гирин, Н. О. Гудзь, В. В. Жуковська та ін.; за заг. ред. А. В. Сингаївської. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. — 256 с. (15.0 др. арк.)

 • Калініна Л. В., Петранговська Н. Р., Щерба Н. С., Комплексні комп’ютерні лабораторні роботи як засіб самостійної методичної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови: Навчально-методичний посібник. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. — 2015. — 164 с. (9.4 др. арк.)

 • Соловйова Л. Ф. Методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів V курсу з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови». — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. — 98 с. (4.27 др. арк.)

 • Черниш О. А., Тарабріна Н. А. Jazz Up Your English! Практикум / Н. А. Тарабріна, О. А. Черниш. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. — 178 с.

2014 р.

 • Соловйова Л. Ф., Сніховська І. Е. Теорія сучасної англійської мови. Навчально-методичний посібник / Л. Ф. Соловйова, І. Е. Сніховська — Житомир: «Графіум», 2014. — 232 с. (13,49 др. арк.)

 • Тарабріна Н. А., Черниш О. А. Jazz Up Your English! Практикум. Том 1 / Н. А. Тарабріна, О. А. Черниш. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. — 209 с. (10,2 др. арк.)

 • Папіжук В. О., Лісова Ю. О., Цюник Г. М. Le Français en deux ans. Французька мова: посібник-практикум для студентів 3 курсу ННІ іноземної філології./ В. О. Папіжук, Ю. О. Лісова, Г. М. Цюник— Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — 92 с. (11,5 др. арк.)

2013 р.

 • Жуковська В. В. Вступ до корпусної лінгвістики: навчальний посібник / В. В. Жуковська — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. — 140 с. (9,4 др. арк.)

 • Жуковська В. В., Соловйова Л. Ф., Гаращук Л. А. Activities That Work. Методичний посібник / В. В. Жуковська, Л. Ф. Соловйова, Л. А. Гаращук — 2-е видання, виправлене. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. — 284 с. (16,51 др. арк.)

 • Рудик І. М. Sociolinguistics (Соціолінгвістика): навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземних мов./ І. М. Рудик— Житомир: Графіум, 2013. — 45 c. (3 др. арк.)

 • Рудик І. М. Academic Writing (Основи академічного письма): навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземних мов./ І. М. Рудик — Житомир: Графіум, 2013. — 48 с. (2,5 др. арк.)

 • Рудик І. М., Гирин О. В. Vocabulary Booster: навчально-методичний посібник з практичного курсу англійської мови для студентів 4 курсу факультетів іноземних мов./ І. М. Рудик, О. В. Гирин — Житомир: Графіум, 2013. — 97 с.

 • Шиленко О. А., Тарабріна Н. А., Черниш О. А. Jazz Up Your English! Практикум / О. А. Шиленко, Н. А. Тарабріна, О. А. Черниш. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. — 364 с. (21,2 др. арк.)

2012 р.

 • Жуковська В. В., Савчук І. І. , Андрушенко О. Ю., Петранговська Н. Р. Інструктивно-методичні матеріали до державного екзамену з англійської мови та методики її викладання. Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / Уклад. В. В. Жуковська, І. І. Савчук, О. Ю. Андрушенко, Н. Р. Петранговська — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. — 47 с. (2,79 др. арк.)

 • Жуковська В. В., Соловйова Л. Ф., Самойлюкевич І. В., Гаращук Л. А. Інструктивно-методичні матеріали до державного екзамену з англійської мови та методики її викладання. Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» / Уклад. В. В. Жуковська, Л. Ф. Соловйова, І. В. Самойлюкевич, Л. А. Гаращук — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. — 55 с. (3,25 др. арк.)

 • Жуковська В. В., Гайнулліна О. О. Тематичний англо-український словник фразеологічних одиниць на позначення рис характеру людини: Укладач: О. О. Гайнулліна (за заг. ред. к. філол. н., доц. В. В. Жуковської): Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. — 100 с. (5,8 др. арк.)

 • The World of Cinema: Посібник-практикум. / Укладачі Л. А. Гаращук, Т. М. Онопрієнко, І. В. Кузнєцова, Л. Г. Котнюк, Л. М. Чумак, О. В. Малярчук. — Видання друге, виправлене — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. — 224 с. (13,1 др. арк.)

 • Папіжук В. О. Français (Французька мова): Посібник-практикум./ В. О. Папіжук— Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2012. — 164 с. (7,8 др. арк.)

2011 р.

 • Жуковська В. В. Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту дипломних робіт з лінгвістичних дисциплін (для студентів Навчально-наукового інституту іноземної філології освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр») / В. В. Жуковська — Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2011. — 76 с. (4,4 др. арк.)

 • Жуковська В. В., Соловйова Л. Ф., Гаращук Л. А. Activities that work: Методичний посібник / В. В. Жуковська, Л. Ф. Соловйова, Л. А. Гаращук — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. — 216 с. (12,56 др. арк.)

 • Євченко В. В., Сидоренко С. І. Ш. Бронте. Джен Ер. Книга для читання англійською мовою / Технологія роботи з текстом і філологічний коментар Віри Євченко, Сергія Сидоренка./ В. В. Євченко— Вінниця: Нова Книга, 2011. — 616 с. (35,80 др. арк.) (з грифом МОН України)

 • Гаращук Л. А. Ways of Improving English: Посібник / Л. А. Гаращук — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. — 148 с. (8,6 др. арк.)

 • Рудик І. М. Practical English Course: навчальний посібник для студентів 4 курсу факультетів іноземних мов / І. М. Рудик — Житомир: ЖДУ, 2011. — 77 с. (9 др. арк.) (з грифом МОН України)

 • Комунікативні стратегії: підруч. для студ. вищ. навч. заклад. // Левицький А. Е., Набережнєва Т. Є., Поворознюк Р. В., Рудик І. М., Сидоренко С. І., Скрильник С. В., Трищенко І. В., Чеснокова Г. В., Якуба В. В. — Київ: Логос, 2011. — 351 с. (43,9 др. арк.) (з грифом МОН України)

 • Словник термінів міжкультурної комунікації (українська, російська, англійська та німецька мови) / А. Е. Левицький, Р. Є. Пилипенко, Л. В. Калініна [та ін.]; за ред. А. Е. Левицького. // Левицький А. Е., Пилипенко Р. Є., Калініна Л. В., Борисенко Н. Д., Ваховська Л. Ф., Гарбузова Г. О., Головня А. В., Гонта І. А., Гусар М. В., Дорофєєва М. С., Калінін В. О., Ковальова Т. П., Павличко О. О., Рудик І. М., Савчук І. І., Святюк Ю. В., Сидоренко С. І., Соколовська С. Ф., Шурма С. Г.— К.: Логос, 2011. — 263 с. — бібліогр.: C. 248-263 (16,3 др. арк.) (з грифом МОН України)

 • Савчук І. І. Теорія міжкультурної комунікації: працюємо самостійно. Навчальний посібник./ І. І. Савчук — К.: Логос, 2011. — 127 с. (7,4 др. арк.) (з грифом МОН України)

2010 р.

 • Жуковська В. В. Основи теорії та практики стилістики англійської мови: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. В. Жуковська — Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2010. — 240 с. (14 др. арк.) (з грифом МОН України)

 • Жуковська В. В. Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту курсових робіт з лінгвістичних дисциплін (для студентів Навчально-наукового інституту іноземної філології освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр») / В. В. Жуковська — Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2010. — 48 с. (2,79 др. арк.)

 • Андрушенко О. Ю. Вступ до германського мовознавства. Житомир: ЖДУ, 2010 / О. Ю. Андрушенко — 178 с. (10,3 др. арк.) (з грифом МОН України)

2009 р.

 • Савчук І. І. Основи теорії мовленнєвої комунікації: Навчальний посібник / І. І. Савчук — Житомир: Вид-во ЖДУ імені І.Франка, 2009. — 84 с. (5 др. арк.) (з грифом МОН України)

 • Гаращук Л. А. Enjoy Practising Phonetics. Навчальний посібник з практичної фонетики для студентів факультету іноземних мов / Укладачі Гаращук Л. А., Левицький А. Е. Видання 2-е, виправлене. — Житомир: Редакційно-видавничий центр ЖДУ ім. І. Франка, 2009. — 259 с. (15 др. арк.) (з грифом МОН України)

Викладачі кафедри плідно співпрацюють з освітніми видавництвами. Доцент Євченко В. В. є одним з авторів серії посібників для читання англійською мовою видавництва «Нова книга»: «Use classic literature to learn English». Принциповою відмінністю навчальних посібників цієї серії є технологія роботи з текстом, яка спрямована на навчання розуміння літературного тексту у сукупності його змістових, художньо-стилістичних, соціокультурних і мовних параметрів та представлена комплексом вправ і завдань та філологічним коментарем. Запропонована технологія спрямована на максимальне розкриття мовного, стилістичного, прагматичного та соціокультурного потенціалу літературного твору, на формування усіх основних компонентів комунікативної компетенції: мовного, мовленнєвого, соціокультурного. Вперше в Україні в посібниках цієї серії передбачається формування умінь критичного мислення в умовах аргументативного дискурсу на основі положень загальної теорії аргументації. Серія включає шість посібників:

 1. У. Коллінз. Місячний камень. Книга для читання англійською мовою / Філологічна і методична обробка тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, довідкові матеріали і коментар В. В. Євченко, С. І. Сидоренко. — Вінниця: Нова Книга, 2007. — 728 с. (з грифом МОН). — 45,5 др. ар.

 2. Л. М. Монтгомері, Анна з Грін Гейбл: Книга для читання англійською мовою для студентів факультетів іноземних мов і філологічних факультетів / обробка тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, довідкові матеріали і філологічний коментар В. В. Євченко, С. І. Сидоренко. — Вінниця: Нова Книга, 2008. — 400 с. (з грифом МОН). — 25,57 др. ар.

 3. Ш. Бронте. Джен Ер. Книга для читання англійською мовою/ Технологія роботи з текстом і філологічний коментар Віри Євченко, Сергія Сидоренка. — Вінниця: Нова Книга, 2011. — 616 с. (з грифом МОН). — 35,80 др. ар.

 4. Крісті А. Справа багатої жінки. Вісім оповідань. Книга для читання англійською мовою для студентів факультетів іноземних мов і філологічних факультетів/ Адаптація, методична обробка тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, примітки В. В. Євченко, С. І. Сидоренко. — Вінниця: Нова Книга, 2004. — 259 с. (з грифом МОН). — 17, 25 др. ар.

 5. Банкнота у мільйон фунтів стерлінгів. Короткі оповідання американських авторів. Книга для читання англійською мовою для студентів факультетів іноземних мов і філологічних факультетів/ Адаптація, методична обробка тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, примітки В. В. Євченко, С. І. Сидоренко. — Вінниця: Нова Книга, 2005. — 199 с. (з грифом МОН). — 17,25 др. ар.

 6. У. С. Моем «Театр» Книга для читання англійською мовою/ Методична і філологічна обробка тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, довідкові матеріали і філологічний коментар В. В. Євченко, С. І. Сидоренко. — Вінниця: Нова Книга, 2006. — 360 с. (з грифом МОН). — 22,5 др. ар.

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Одним із пріоритетів кафедри є запровадження сучасних методик викладання іноземних мов з використанням новітніх освітніх технологій. Викладачі кафедри широко використовують інформаційні технології при викладанні навчальних дисциплін, а також для ефективного забезпечення самостійної й індивідуальної роботи студентів. Викладацьким складом кафедри розроблено сайти начально-методичної підтримки курсів (16 дисциплін) і розміщено їх на сайті ННІ іноземної філології.

У період з січня по лютий 2015 року проф. Калініна Л. В. розробила власний курс з методики викладання іноземних мов «5 Initial Steps to Turn out a Terrific Teacher».

Доц. Жуковська В. В. активно використовує онлайн технології (зокрема, навчальні та індивідуальні блоги) у викладанні та забезпеченні самостійної й індивідуальної роботи з навчальних дисциплін «Основи наукових досліджень» та «Стилістика основної англійської мови». Для студентів магістратури доц. Жуковська В. В. читає курс «Корпусна лінгвістика», під час якого знайомить студентів з можливостями використання лінгвістичних корпусів у науковій та навчальній діяльності.

Доц. Щерба Н. С. викладає курс «Веб-технології навчання» для студентів 4 курсу ННІ іноземної філології, в межах якого знайомить майбутніх філологів, вчителів іноземної мови з особливостями використання сучасних веб-технологій (блогів, веб-квестів, віртуальних навчальних середовищ, конструкторів веб-сайтів та електронних додатків) у навчанні іноземних мов. У межах діяльності науково-дослідної лабораторії «Використання інноваційних технологій професійної підготовки майбутнього вчителя 21 сторіччя» з метою методичної підримки майбутніх та працюючих вчителів іноземних мов доц. Щербою Н. С. розроблено медіабібліотеку, в якій розміщено різнопланові навчально-методичні матеріали, що можуть бути використанні для розвитку іншомовної комунікативної компетенції учнів і студентів. Щерба Н. С. бере активну участь у науково-практичних заходах з питань впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітніх закладах. Зокрема, 28 лютого 2015 р. викладач була нагороджена дипломом за внесок у розвиток електронного навчання в Україні і посіла І місце у хакатоні «Електронне навчання — це просто» (м. Житомир).